WDSL
ID:
PIN:
Prędkość:
Prędkość
Okres umowy:
Czas trwania umowy
Opcja:
Aktualności
Piątek, 25.11.2022
Informacja o zmianie danych podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne

Działając w imieniu Interkonekt Aleksander Barczyk Tomasz Furman spółka jawna, NIP: 6372094785, (zwanej dalej „Dostawcą”), na zasadzie art. 60a ust. 4 ustawy prawo telekomunikacyjnie, informujemy o zmianie danych Dostawcy.

Aktualne dane podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne:
INTERKONEKT
Aleksander Barczyk, Tomasz Furman Sp. J.
ul. Marszałka Piłsudskiego 57a
32-340 Wolbrom
NIP: 637-209-47-85
REGON: 120463773
KRS: 0000821252
Tel: (32) 706-50-01

Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.
Pozostaje bez wpływu na uprawnienia oraz obowiązki Stron, przedmiot świadczenia, jego
określenie i warunki nabycia. Zakres i parametry dotychczasowo świadczonych usług również pozostaną bez zmian.

Piątek, 28.10.2022
Zawiadomienie o zmianie oferty programowej Interkonekt


Firma Interkonekt Paweł Barczyk, Tomasz Furman Sp. J. z siedzibą przy ul. M. Piłsudskiego 57a,
32-340 Wolbrom, zawiadamia, iż z dniem 1 grudnia 2022 roku nastąpią zmiany w ofercie programowej, polegające na wycofaniu kanałów Disney z oferty Interkonekt. Zmiana dotyczy następujących kanałów: Disney Junior, Disney Channel, Disney XD. Jeśli nie akceptują Państwo zmian, przysługuje Państwu prawo do złożenia wypowiedzenia umowy według zasad opisanych w §4 ust.1-5 umowy o świadczenie usługtelekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone przez Abonenta do dnia 30 listopada 2022r. W przypadku gdy Państwa umowa została zawarta na czas określony, wypowiedzenie przez Państwa umowy nie wiąże się z koniecznością zwrotu ulg udzielonych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Niedziela, 28.02.2021
INFORMACJA o zmianie Regulaminu

Szanowni Państwo,
od dnia 5 listopada 2021 r. oferujemy naszym klientom, będących konsumentami możliwość
dokonywania płatności w formie gotówkowej.
Zapłata faktury za świadczone przez nas usługi może być dokonywana w dwojaki sposób:
a. przelewem na nasz rachunek bankowy
b. gotówką, w naszych Biurach Obsługi Klienta.
Powyższa zmiana w zakresie zasad uiszczania opłat abonamentowych wynika ze zmiany przepisów
prawa. W związku z tą zmianą, jako podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne, jesteśmy
zobowiązani do umożliwienia naszym klientom, będących konsumentami, dokonania zapłaty za nasze usługi, także w formie gotówkowej.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że powyższa zmiana pozytywnie wpłynie na naszą współpracę,
zwłaszcza gdy preferowanym dla Państwa środkiem płatniczym będzie gotówka.
Nowa treść Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w części dotyczącej sposobu
dokonywania opłat brzmi:
§ 9 ust. 1 Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku, a w przypadku Abonenta będącego
konsumentem, według jego wyboru - przelewem na rachunek bankowy Dostawcy Usług wskazany
na Rachunku lub gotówką - w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług.

Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu w tej części stanowi zmianę warunków Regulaminu w rozumieniu art.60a ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 60a ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) w związku z czym w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w terminie do 30 marca 2022 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej, w trybie wskazanym powyżej, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Piątek, 20.11.2020
INFORMACJA o zmianie Umowy oraz Regulaminu

Spółka Interkonekt Paweł Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna z siedzibą w Wolbromiu, NIP: 6372094785, siedziba: ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, 32-340 Wolbrom, adresy Biur Obsługi Klienta: ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, Wolbrom; ul. Kościuszki 20 Olkusz, e-mail: bok@interkonekt.plwww.interkonekt.pl, telefon: (32) 706 50 01 (zwanym dalej: Operatorem/Dostawcą usług) uprzejmie informują, z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Regulaminu i Umowy do wymogów prawa, zmianie ulegają wzory Umowy oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Operatora.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z Operatorem, za pomocą wiadomości e-mail:bok@interkonekt.pl lub nr telefonu (32) 706 50 01, w celu ich ewentualnego wyjaśnienia. Jednocześnie informujemy, że zmiana wzorców Umowy oraz Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu Umowy ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.

Zachęcamy Państwa do zaktualizowania zgód w zakresie usprawnienia komunikacji z Operatorem, za pośrednictwem Panelu Klienta.


Jednocześnie informujemy, że zmiana Umowy oraz Regulaminu stanowi zmianę warunków Umowy oraz Regulaminu w rozumieniu art. 60a ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 60a ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) w związku z czym w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej, w trybie wskazanym powyżej, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 


Pełna treść zmian w załączniku - pobierz

innowacyjna gospodarka